PureAire พลาสม่า เสนอวิธีการแก้ปัญหาอากาศให้สะอาดและบริสุทธิ์  ไม่เพียงแต่สามารถลด PM2.5 ในอาคาร ยังสามารถใช้หลักการย่อยสลายผลึกออกซิเดชั่นด้วยไอออนบวกและลบ ทำให้อากาศจากข้างนอกบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อผ่าน PureAire พลาสม่า

      ในการเลือกอุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ โดยพิจารณาจากปริมาณอากาศหมุนเวียน การติดตั้งและความเข้มข้นของสารมลพิษ

สถานที่พิเศษเ ช่น สถานรักษาพยาบาล การทหาร สถานศึกษา สถาบันการเงิน ฯลฯ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อขจัดก๊าซมลพิษบางชนิดหรือหลายชนิด เช่นน้ำยาฟอร์มาลินที่ใช้ในการรักษาพยาบาล สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ระเหยได้ง่ายและมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์  การจัดเก็บเอกสารและวัสดุของห้องสมุดจะสั้นลงเนื่องจากการกัดกร่อนของก๊าซกรดและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารจำเป็นต้องการกำจัดก๊าซพิษและก๊าซที่เป็นอันตราย

      สถานบริการในเขตเมืองมีลักษณะเฉพาะ  ด้วยพื้นที่ขนาดประชากรมากหรือกำลังการผลิตจำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะผลิตก๊าซที่มีกลิ่น หรืออาจมีการระบายอากาศไม่ดีเนื่องจากมีคนจำนวนมาก ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารไม่ดี โดยมากจะใช้ระบบปรับอากาศและเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศให้เยอะขึ้น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

      ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่น การผลิตกระดาษ การพิมพ์ และการย้อมสี เป็นตัวก่อนให้เกิดสารมลพิษขนาดเล็ก  จะแตกต่างกันตามรูปแบบของมลพิษสามารถแบ่งออกเป็นมลพิษที่เป็นอนุภาคและมลพิษของก๊าซ อนุภาคที่ก่อให้เกิดมลพิษ ได้แก่ ฝุ่น หมอก ควันและฝุ่นถ่านหิน มลพิษของก๊าซ ได้แก่ สารประกอบที่มีกำมะถันสารประกอบที่มีไนโตรเจน คาร์บอนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกซีคลอไรด์ สารมลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือกัดกร่อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง และสามารถกัดกร่อนพื้นผิวของอุปกรณ์และแม้แต่วงจรและส่วนประกอบภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการฟอกอากาศ โดย PureAire Bipolar Plasma

กำจัดกลิ่น ยาง, H2S (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซไข่เน่า), NH3 (แอมโมเนีย), Tobacco และ แอลกอฮอล์

ก๊าซที่มีกลิ่นจะถูกออกซิไดซ์โดยการจับกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยา กลิ่นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอินทรีย์ถูกกำจัดอย่างรวดเร็ว

กำจัดฝุ่น

อนุภาคฝุ่นและละอองเรณูในอากาศถูกยึดด้วยพันธะไอออนิก อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้รวมตัวกันเป็นอนุภาคใหญ่ขึ้นทำให้ตัวกรองฝุ่นดักได้มากขึ้น และลดแบคทีเรียในทางเดินหายใจ

ฆ่าเชื้อ

ในอากาศไอออนบวกและลบที่สมดุลอิเล็กตรอนจะปล่อยพลังงานจำนวนหนึ่งออกมา เมื่ออิเล็กตรอนชนกับแบคทีเรีย ไวรัสและสปอร์ของรา  พลังงานที่ส่งผ่านจะเหมือนหรือคล้ายกับพันธะเคมีทำลายพันธะแบคทีเรีย ไวรัสและราเหล่านี้ ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้

ควบคุม VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) / HCHO (ฟอร์มาลดีไฮด์) / C6H6 (เบนซีน)

พรม วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ผงซักฟอกสี กาวตัวทำละลายหรือยาฆ่าแมลงจะปล่อยสารอินทรีย์ระเหยต่างๆ เมื่อไอออนชนกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยเหล่านี้พวกมันจะทำลายพันธะเหล่านี้ กลุ่มอนุมูลอะตอมและโมเลกุลทำหน้าที่กระตุ้นหรือย่อยสลายโดยตรงซึ่งร่วมกันส่งเสริมการย่อยสลาย TVOC จะผลิต CO2 และ H2O